Elevernes rettigheder skal styrkes

Fem organisationer er gået sammen for at sikre, at alle elever får en god skolegang. 8 grundlæggende elevrettigheder skal sætte fokus på børnenes trivsel og undervisning.

En skoletid uden mobning. Undervisning, der er tilpasset den enkelte elevs niveau og behov. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet, uddannede lærere og en skole med et sundt indeklima. Det er nogle af de i alt otte elevrettigheder, som Børns Vilkår, Børnerådet, Danske Skoleelever, Skole og Forældre og Danmarks Lærerforening er gået sammen for at sætte fokus på.

Rettighederne er blevet til i et samarbejde mellem de fem organisationer, der har kunnet supplere hinanden med viden og erfaringer. Det betyder, at elevens fulde trivsel er tænkt ind i rettighederne. 

De fem organisationer har sammen henvendt sig til kandidaterne til det kommende kommunalvalg i håbet om, at de vil lade sig inspirere af de otte elevrettigheder i det kommunale arbejde med folkeskolen.

Fakta: De otte elevrettigheder

  1. Uddannede lærere. Lærerens viden og kompetencer inden for didaktik, relationer og klasserumsledelse er den faktor, som har størst betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Det er derfor helt centralt, at eleverne i folkeskolen undervises af uddannede lærere.  Film rettighed 1
  2. Gode fysiske ramm er og et godt indeklima. Et godt indeklima i klasselokalerne øger muligheden for, at eleverne kan koncentrere sig og lære. Og gode skolebygninger og -arealer giver eleverne mulighed for at eksperimentere, opleve og forstå, og det øger deres trivsel. Film rettighed 2
  3. En individuel plan for elever med særlige behov. Det er afgørende for en vellykket inklusion af elever med særlige behov, at der ligger en handleplan for den enkelte elev. Det skaber tryghed hos både den inkluderede elev, resten af klassen og klassens forældre. Film rettighed 3
  4. Et godt samarbejde mellem hjem og skole. Forældres opbakning til og interesse for deres barns skolegang har stor betydning for elevens faglige udvikling og trivsel. Derfor bør alle elever have ret til et godt samarbejde mellem hjemmet og skolen. Film rettighed 4
  5. Færre elever i klasserne. Et stigende antal elever i folkeskolen går i klasser med 25 eller flere elever, men mange elever i klassen betyder mindre tid med læreren for den enkelte elev og har negativ påvirkning på elevernes trivsel, koncentrationsevne og udbytte af såvel undervisningen som støjniveauet i klassen. FIlm rettighed 5 
  6. Undervisning tilpasset den enkelte. Undervisningsdifferentiering har været et bærende princip i folkeskolen siden 1993, men der er fortsat behov for at fremme rammer og kompetencer, der sikrer, at alle elever modtager undervisning, der er tilpasset deres behov og forudsætninger - ikke mindst de udsatte elever og dem, der har de svageste forudsætninger. Film rettighed 6
  7. Alle elever skal trives. Elevernes trivsel hænger uløseligt sammen med deres faglige udbytte af undervisningen, men i gennemsnit oplever otte pct. af eleverne i folkeskolens 4.-9. klasse at blive mobbet. Skolen skal have en strategi for forebyggelse af mobning, de rette kompetencer og en forståelse af, at mobning handler om dårlige mønstre. Film rettighed 7
  8. Inddragelse af eleverne. Ifølge FN’s børnekonvention har børn ret til at blive inddraget i alle sager, der vedrører dem. Derfor skal skolen inddrage eleverne i planlægningen og gennemførslen af undervisningen. Det styrker elevernes motivation og udbytte af undervisningen. Film rettighed 8

Emner

Målgruppe