Barsel

Barselsorlov

Man har, ifølge loven, ret til 52 ugers barsel. 4 uger før forventet fødsel, 46 uger efter fødsel og 2 uger til faderen/medmoderen. I den kommunale overenskomst har moderen ret til fuld løn i 8 uger før forventet fødsel (i den statslige overenskomst 6 uger før forventet fødsel). I de 8 uger medregnes den dag, hvor fødslen forventes at finde sted. Barselsorloven er meget fleksibel, dvs. at man efter aftale med arbejdsgiveren kan holde barsel samtidig, kan holde pause i barslen, forlænge perioden på dagpenge, udskyde mellem 8 og 13 uger og lignende.

Antal uger

Hvem

Placering

Indkomst

8 uger

Mor

Før fødslen

Løn

14 uger

Mor

1.-14. uge efter fødslen

Løn

2 uger

Far/medmor

1.-14. uge efter fødslen

Løn

6 uger

Mor

15.-20. uge efter fødslen

Løn

7 uger*

Far/medmor

1.-46. uge efter fødslen

Løn

6 uger

Mor/far/medmor

1.-46. uge efter fødslen

Løn

13 uger

Mor/far/medmor

Inden barnet fylder 9 år

Dagpenge

*Hvis far/medmor ikke ønsker at bruge denne mulighed, kan mor afholde de 7 uger, da kun på dagpenge.

Varsler

Senest 3 mdr. før forventet fødsel: Den gravide skal give meddelelse til arbejdsgiver om graviditeten og oplyse, hvornår barselsorloven regnes med at blive påbegyndt.

Senest 4 uger før forventet fødsel: Faderen/medmoderen skal underrette, om man ønsker et holde de 2 uger ved fødsel, dog skal placering meddeles 4 uger før afholdelse.

Senest 8 uger efter fødsel: Begge forældre skal meddele arbejdsgiveren om og hvornår (evt. hvordan) de vil anvende de 32 uger (6+7+6+13).

Ferie

I forbindelse med barselsorlov er det vigtigt at være opmærksom på, at man ikke kan holde ferie og orlov samtidig. Ferien bliver udskudt til efter orloven eller orloven kan afbrydes for at nå at holde ferie inden for ferieåret.

Godt at vide:

  • Før fødslen: Kommende mor har ret til fravær med løn til graviditetsundersøgelser hos læge/jordemoder, når det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen. (Dette er ikke er ret for far/medmor)
  • Begge forældre har to omsorgsdage med fuld løn pr. år pr. barn, til og med det kalenderår barnet fylder 7 år. Hvis man ikke kan på at holde de to første i det år, barnet bliver født, kan de overføres til næste år.
  • Man kan søge om kontingentnedsættelse i DLF i den periode man er på dagpenge. Dette gøres på foreningens hjemmeside INDEN du går på dagpenge.
  • Når man er på barsel med løn/dagpenge optjenes der (stadig) ferie og indbetales pensionsbidrag.
  • Man kan forlænge de 32 uger til hhv. 40 eller 46 uger, hvor dagpenge/løn for de 32 uger skal strækkes over de pågældende uger. Der optjenes ikkeferie under forlænget orlov.
  • Fratræder man sin stilling efter endt orlov udskrives feriekort, men kun på baggrund f den optjente lønsum (dvs. ingen feriepenge for dagpengeperioden).

Du kan få nærmere information på DLF's hjemmeside eller ved at henvende dig til kredskontoret, tlf.:6221 0162 eller på mail 086@dlf.org.

Læs om barselsreglerne på DLF's hjemmeside

Læs barselspjecen på DLF's hjemmeside