Pulje til varetagelse af medlemmernes pædagogiske interesser og styrkelse af sammenhold for virke for udvikling af folkeskolen

Ansøgning til puljen om varetagelse af medlemmernes pædagogiske interesser og styrkelse af sammenhold for virke for udvikling af folkeskolen.

Generalforsamlingen 2023 besluttede at:

”500.000 kr. af Øhavets Lærerkreds’ formue afsættes til formål, der varetager medlemmernes pædagogiske og økonomiske interesser, styrker sammenholdet for virke for udviklingen af folkeskolen. Dette kan bl.a. ske ved deltagelse i fagligt og pædagogisk planlægningsarbejde på centralt og lokalt hold, sikring af udgivelse af medlemsblad(e), afholdelse af møder og konferencer af pædagogisk, faglig og organisatorisk karakter samt samarbejde med andre lønmodtagere og faglige og pædagogiske organisationer i ind- og udland m.m.”

Ansøgningen vurderes ud fra to kriterier:

  1. Det ansøgte beløb skal anvendes til aktiviteter, der understøtter medlemmernes pædagogiske interesser
  2. Aktiviteterne skal styrke sammenholdet i udviklingen af folkeskolen
  3. Det ansøgte beløb skal anvendes til aktiviteter, der styrker fællesskabet
  4. Aktiviteterne skal have deltagelse af flere medlemmer

Uddybet rammer for anvendelse af pengene:

Kredsstyrelsen/kredsstyrelsesmedlemmer:

Kredsstyrelsen eller kredsstyrelsesmedlemmer kan selv fremsætte forslag tilat anvende midler fra puljen til formål, der er beskrevet i teksten for puljepengene.

Ansøgning fra medlemmer:

Medlemmer kan ansøge kredsstyrelsen om økonomisk støtte til aktiviteter, der varetager medlemmernes pædagogiske interesser og/eller styrker sammenholdet i forhold til at udvikle folkeskolen og/eller fællesskabet.

Ansøgningen kan være målrettet: En hel medlemsgruppe på en arbejdsplads, en mindre gruppe af medlemmer, medlemmer på tværs af arbejdspladser, medlemsgruppe i samarbejde med andre m.fl. 

Der kan ikke ansøges om støtte til enkeltpersoner/enkeltmedlemmer.

Hvordan træffes beslutninger om anvendelse af puljemidlerne:

Kredsstyrelsen træffer afgørelser om ansøgninger modtaget fra medlemmer. Kredsstyrelsen træffer beslutning om ansøgninger fra medlemmer løbende på årets planlagte kredsstyrelsesmøder. Evt. inviteres ansøger til et formøde med kredsformanden og evt. styrelsesmedlem inden beslutningen træffes i kredsstyrelsen. Ved uenighed i kredsstyrelsen om forslag fra kredsstyrelsen, kredsstyrelsesmedlemmer eller ansøgninger fra medlemmer træffes beslutning ved afstemning, dvs. alm. flertalsbeslutning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ansøgningsskema