Løn og vilkår Ferie

Sygdom i forbindelse med ferien


Hvis man er syg inden ferien begynder
Hvis man er syg inden ferien begynder og stadig er syg ved feriens begyndelse, har man ret til erstatningsferie for den del af ferien hvor man er sygemeldt. Man skal sygemelde sig til arbejdsgiveren ved sygdommens begyndelse. Hvis man bliver syg på første feriedag og sygemelder sig til arbejdsgiveren denne dag, har man ikke pligt til at begynde ferien. Det er vigtigt at sygemeldingen foreligger hos ansættelses-myndigheden inden det tidspunkt hvor arbejdstiden normalt ville begynde på den første feriedag.

Ferie er i denne forbindelse ikke det samme som skolelukningsperioden, men kun de dage hvor lærernes og børnehaveklasseledernes ferie er placeret. Man er naturligvis forpligtet til at raskmelde sig på det tidspunkt hvor man atter er arbejdsdygtig. Hvis det ikke er muligt at komme i kontakt med skolens kontor i forbindelse med syge- eller raskmelding i ferieperioden, skal man kontakte kommunens lønkontor.

Hvis man bliver syg i ferien
Nedenstående er  udpluk fra Kredsudsendelse 043/2012:
Fra 1. maj 2012 har ansatte mulighed for at kræve erstatningsferie ved sygdom under ferie. Ændringen er sket som følge af den sidste praksis fra EU-domstolen. Den fastslår, at alle har krav på minimum 4 ugers ferie i hvert ferieår hvis der har været beskæftigelse i hele optjeningsåret.

De ændrede regler betyder, at ansatte der har optjent fuld ferie (dvs. 25 dage), og som bliver syge under ferie, har ret til erstatningsferie efter 5. sygedag. Det vil sige at de første 5 sygedage under ferie for en fuldtidsansat ikke giver ret til erstatningsferie. Det hænger sammen med, at EU kravet om ferie kun vedrører 4 uger.

Har den ansatte optjent mindre end 25 dages ferie, har vedkommende ret til erstatningsferie efter et forholdsvis mindre antal sygedage. Er der fx optjent 20 feriedage, indtræder retten efter 4 sygedage i ferieåret (20 * 1/5).

Hvis den ansatte ønsker at gøre brug af sin ret til erstatningsferie, skal vedkommende meddele sygdommen til arbejdsgiveren efter de regler som i øvrigt gælder for sygemelding i ansættelsesforholdet hvilket normalt vil sige ved arbejdstids begyndelse som på en normal arbejdsdag. Det betyder at en ansat som bliver syg under ferie, skal give arbejdsgiveren besked om sygdommen, også selvom lønmodtageren opholder sig i udlandet. Kommer meddelelsen fx først på 3. sygedag, vil erstatningsferie først indtræde ved 8. sygedag.

Der kan dog forekomme helt særlige omstændigheder som gør, at lønmodtageren ikke er i stand til at melde sygdommen til arbejdsgiveren på sygdommens første dag. Der kan fx være situationer hvor den ansatte kommer ud for en ulykke, svær tilskadekomst eller lignende, og derfor er ude af stand til at melde sig syg. Her vil pågældende have ret til erstatningsferie fra sygdommens 6. dag. Det vil bero på en vurdering i det konkrete tilfælde.

For at få ret til erstatningsferie skal den ansatte dokumentere sygdommen over for arbejdsgiveren. Som udgangspunkt skal der fremvises lægelig dokumentation fra 1. sygedag. Den ansatte skal selv afholde udgiften til den lægelige dokumentation.

Lægelig dokumentation kan efter de gældende regler være friattest eller anden betryggende lægelig dokumentation som fx journaludskrift fra sygehus eller lignende. Opholder den ansatte sig i udlandet, vil vedkommende kunne få en erklæring fra en læge i udlandet der som minimum skal indeholde tilsvarende betryggende dokumentation for sygdommen.

Tilføjelse:
I Jyllandsposten d. 10/5 2012 skriver advokat Tina Svanberg:
”Har lønmodtageren haft flere ferieperioder inden for ét ferieår hvorunder sygdom er opstået, akkumuleres de fem dage. Dvs. lønmodtageren er undergivet en ’karensperiode’ på samlet fem dage. Det er først fra og med den sjette sygedag under ferie i løbet af ferieåret erstatningsferie udløses.”
Bemærk at citatet vedrører den situation at medarbejderen melder sig syg efter at ferien er startet.