TR TR-assistancen

Tidsbegrænsede ansættelser eller fastansættelse

 

Ansættelse med tidsbegrænsning kan ske såfremt der ved ansættelsen foreligger konkrete forhold der godtgør at behovet for den pågældendes ansættelse ophører på et i forvejen kendt tidspunkt.

De konkrete årsager kan være: sygdom, barsel, orlov m.v. Usikkerhed om næste års budget er deri-mod ikke en konkret årsag.

Det er ikke længere nødvendigt at sætte en dato på ophøret af ansættelsen, det kan også være fuldførelsen af en bestemt opgave eller indtrædelsen af en bestemt begivenhed.

I praksis vil man derfor kunne komme ud for tidsbegrænsninger af typen: ”...indtil lærer N.N. vender tilbage”. Der er ingen tvivl om at afslutningen på ansættelsen skal ske med et passende varsel, men retstilstanden på området er ikke afklaret. Det er arbejdsgiverens pligt løbende at holde medarbejderen orienteret om den forventede varighed af ansættelsen. Hvis du har været eller er tidsbegrænset ansat og oplever et kort opsigelsesvarsel, skal du henvende dig til DLF.

Tidsbegrænsede ansættelser kan forlænges, men for at undgå misbrug fører et antal gentagne, sammenhængende tidsbegrænsede ansættelser til at man fastansættes. Det betyder ikke nødvendigvis at man nu er sikret arbejde i mange år, men at ansættelsesforholdet kun kan bringes til ophør med normalt varsel og procedure.

Det beror på domspraksis hvad et antal gentagne gange er, men det er foreningens opfattelse at man bør fastansættes såfremt ansættelsen forlænges 3. gang. Bemærk fremhævningen: Det er altså først ved den 4. af de sammenhængende ansættelser reglen træder i kraft.

Rammeaftalen om tidsbegrænset ansættelse blev indgået ved OK 2002 og trådte i kraft 1. juni 2002. Rammeaftalen er en implementering af et EU-direktiv.

Formålet med rammeaftalen er:

  • at forbedre kvaliteten ved tidsbegrænset ansættelse gennem anvendelse af princippet om ikke-forskelsbehandling
  • at fastsætte rammer der skal forhindre misbrug hidhørende fra flere på hinanden
    tidsbegrænsede ansættelseskontrakter eller ansættelsesforhold.